Algemene Voorwaarden


Definities

1.1.Foodie Content Factory: de EMZ van G. Rebel, gevestigd aan de Graaf Willem 11 te Huizen, KvK 76360822, handelend onder de naam Foodie Content Factory. Zakelijke rechtshandelingen van Rebel worden altijd verricht vanuit deze EMZ, nooit in privé. Rebel heeft het recht haar onderneming om te zetten in een BV. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden accepteert het Lid dat de rechtsverhouding met Foodie Content Factory kan worden ingebracht in deze BV.

1.2.Het Lid: de (rechts)persoon met wie Foodie Content Factory een overeenkomst heeft gesloten of aan wie een offerte is uitgebracht, of een ieder die de website bezoekt van de Foodie Content Factory. 

1.3.Diensten: De door Foodie Content Factory te verlenen diensten zoals beschreven op www.foodiecontentfactory.nl, waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van de Foody Content Factory Community via een browser met het doel om de templates, trainingen en/of voorbeeld Content te gebruiken voor eigen online content uitingen. 

1.4.Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Foodie Content Factory BV en het Lid op grond waarvan Foodie Content Factory aan het Lid diensten verleent.

1.5.Community: Door Foodie Content Factory beheerde community, waarmee zij aan het Lid op basis van de Overeenkomst, de Diensten verleent.

1.6.Gebruiksnaam: de naam en het wachtwoord waarmee Foodie Content Factory het Lid toegang verschaft tot de Community.


Toepasselijkheid.

2.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website en community van Foodie Content Factory, op alle informatie, offertes en overeenkomsten van Foodie Content Factory en derden, inclusief (potentiële) Leden.

2.2.Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de het Lid gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3.Het Lid gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Het Lid kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4.Foodie Content Factory is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5.Indien het Lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen, zonder dat Foodie Content Factory tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.


Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.Alle aanbiedingen van Foodie Content Factory zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2.De Overeenkomst tussen Foodie Content Factory en het Lid komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website www.foodiecontentfactory.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand door het verstrekken van betalingsgegevens door het Lid via telefoon, email of schriftelijk of door een andere onmiskenbare acceptatie door het Lid.

3.3.Foodie Content Factory heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel Lid te weigeren.


Licentie

4.1.Foodie Content Factory verleent aan het Lid een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot (de inhoud van) de community. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

4.2.Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is het Lid niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub-licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3.Het Lid mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

4.4.Het gebruiksrecht eindigt automatisch wanneer het Lid geen lid meer is.


Duur van het gebruiksrecht

5.1.De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand, en meerdere maanden zoals overeengekomen indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief. De overeenkomst kan door Het Lid tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2.De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door het Lid. Opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe maand plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3.De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd; niet in de initieel overeengekomen periode en daarna niet gedurende een maand.

5.4.Het Lid zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Foodie Content Factory verkregen informatie of content binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij het Lid aanwezige (computer)apparatuur, websites, en andere content-uitingskanalen.

5.5.Foodie Content Factory is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien het Lid faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) het Lid (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) het Lid onder curatele of bewind is gesteld; (d) het Lid schuldsanering aanvraagt of (e) Foodie Content Factory haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6.Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingsverplichtingen van het Lid; (b) intellectuele eigendomsrechten van Foodie Content Factory; (c) overige regelingen in deze algemene voorwaarden die gericht zijn op langere gelding, zoals de regels terzake aansprakelijkheid en geheimhouding.


Rechten en plichten van Foodie Content Factory

6.1.Foodie Content Factory spant zich in om de Diensten continue ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Ook overigens neemt Foodie Content Factory een inspanningsverplichting op zicht. 

6.2.Foodie Content Factory biedt in de Community content voor, en kennis over marketing & sales aan. Desalniettemin is Foodie Content Factory niet verantwoordelijk voor de keuzes die het Lid maakt binnen de Community en de vraag of de gebruikte content en kennis daadwerkelijk juist en correct zijn voor het specifieke Lid. Foodie Content Factory is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de uitingen over) de producten en diensten van het Lid. 

6.3.Foodie Content Factory behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en de Community. Foodie Content Factory zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en de Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is. Het in artikel 2.5 bepaalde, geldt hierbij mutatis mutandis. 

6.4.Foodie Content Factory kan de Diensten en/of de Community mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe Leden tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien het Lid gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Foodie Content Factory.

6.5.Foodie Content Factory verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin het Lid worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Foodie Content Factory. Met het Lid worden heeft het Lid aangegeven nu juist prijs te stellen op deze informatie omdat ze direct samenhangt met de Diensten. Zolang het Lid niet aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de het Lid gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt, als onderdeel van de Diensten.

6.6.Foodie Content Factory spant zich in om (dagelijks) back-ups te maken van gegevens van het Lid in de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.


Rechten en plichten van het Lid

7.1.Het Lid verkrijgt als onderdeel van de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door het Lid zelf te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten als aangebonden in de Community te gebruiken voor het maken van eigen, op maat gesneden marketing & sales content.

7.2.Het Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebruik van de Diensten en voor de invulling die het Lid geeft aan het aanbod in de Community.

7.3.Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van back-ups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van zijn eigen online content.

 7.4.Het Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan het Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Het Lid dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Foodie Content Factory door te geven.

7.5.Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Foodie Content Factory mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal het Lid bij het gebruik van de Diensten en ook na beëindiging van de Overeenkomst voor zover dit de Foodie Content Factory of haar leden schaadt:
(a) geen gegevens plaatsen op de Community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van de Foodie Content Factory of derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van de Foodie Content Factory of derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of community’s waarvoor hij niet geautoriseerd is (niet hacken);
(f) geen op de Community geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken, of gegevens aan die gegevens van de Foodie Content Factory of derden toevoegen zonder toestemming van de Foodie Content Factory of de desbetreffende derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Het Lid zal zijn Gebruikersnaam intern en geheim houden;
(i) alle aanwijzingen van Foodie Content Factory opvolgen die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten.

7.6.Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Foodie Content Factory zich het recht voor haar verplichtingen jegens het Lid op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs vermoed wordt te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Foodie Content Factory tot enige schadevergoeding of restitutie is gehouden.

7.7.Indien een Het Lid door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met Foodie Content Factory.

Lidmaatschapsvergoeding en prijzen

8.1.Door Foodie Content Factory opgegeven of met Foodie Content Factory overeengekomen lidmaatschapsvergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2.Foodie Content Factory is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Het Lid met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3.Indien Het Lid niet akkoord wenst te gaan met een door Foodie Content Factory kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, geldt artikel 2.5 overeenkomstig.

8.4.Het Lid komt met betrekking tot de betaling van de lidmaatschapsvergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Het Lid mag de betaling van de lidmaatschapsvergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5.Indien Foodie Content Factory een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat het Lid de daarvoor geldende kosten voldoet, uitstaande facturen voldoet, en/of andere aanwijzingen van Foodie Content Factory opvolgt voorafgaand aan deblokkering.


Betaling

9.1.De lidmaatschapsvergoeding wordt voorafgaande aan de betreffende periode gefactureerd.

9.2.Betaling van de lidmaatschapsvergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

9.3.Foodie Content Factory heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4.Indien het Lid de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal het Lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. Indien het Lid na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval het Lid naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van een boete van 250 Euro voor de incassomoeite van de Foodie Content Factory, plus de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van 250 Euro, plus eventuele schadevergoeding.

9.5.Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Foodie Content Factory bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens het Lid tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6.Foodie Content Factory heeft ten alle tijden het recht het Lid de toegang tot de Community te ontzeggen als de betaling van de factuur na meer dan 30 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7.Het Lid dient, indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met de Foodie Content Factory.

9.8.Bij een conflict betreffende een factuur, dient het Lid het factuurbedrag eerst te deponeren bij een onafhankelijke derde zoals een stichting derdengelden van een advocaat of notaris, bij gebreke waaraan het Lid alle rechten ten aanzien van niet-betaling verliest.


10.Garantie, refunds & reclame

10.1.Foodie Content Factory staat ervoor in dat de deugdelijkheid van de door haar geleverde Diensten in overeenstemming is met wat het Lid op grond van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Foodie Content Factory geleverde Diensten als gevolg van bijvoorbeeld tekst- of design fouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Foodie Content Factory, maar zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid van de Foodie Content Factory.

10.2.Gebreken in de beveiliging van de door het Lid opgeslagen informatie in de Community van Foodie Content Factory, gebreken als gevolg van handelingen van het Lid zelf of van andere Leden of internetgebruikers, gebreken als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen zijn voor rekening en risico van het Lid.

10.3.Het Lid dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4.Indien het Lid het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan het Lid contact met Foodie Content Factory opnemen via de contactpagina op de website. Het Lid krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Foodie Content Factory. Indien het geschil van het Lid gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven. Middels acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, accepteert het Lid dus dat terug storting altijd geschied naar de rekening waar het betreffende bedrag vandaan is gekomen.

10.5.Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

10.6.Nieuwe aanbiedingen gelden niet automatisch voor het Lid, schorten de lopende betalingsverplichtingen van het Lid niet op en verminderen deze ook niet.

10.7.Het aan de Foodie Content Factory uiten van klachten schort de lopende betalingsverplichtingen van het Lid niet op en vermindert deze ook niet.


11.Intellectuele eigendomsrechten

11.1.Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Community en de Diensten, en met betrekking tot alles wat Foodie Content Factory ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Foodie Content Factory. Foodie Content Factory verstrekt uitsluitend gebruiksrechten, maar draagt geen intellectuele eigendomsrechten over, tenzij dit expliciet schriftelijk overeen is gekomen.

11.2.Het is het Lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3.Het is het Lid niet toegestaan om de Diensten, de Community of de inhoud van de Community of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4.Het Lid verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten gedurende het Lidmaatschap.


12.Aansprakelijkheid

12.1.Foodie Content Factory is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van het Lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van de Foodie Content Factory.

12.2.De aansprakelijkheid van Foodie Content Factory jegens het Lid, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door het Lid op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan, en is in elk geval nooit hoger dan hetgeen de door Foodie Content Factory afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

12.3.Het Lid zal Foodie Content Factory, de andere Leden en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met gebruiken (of niet-gebruiken) door het Lid van de Diensten.

12.4.Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Foodie Content Factory is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden. Er is uitsluitend sprake van een fatale termijn ofwel indien dit expliciet en schriftelijk overeen is gekomen, ofwel indien het Lid aan Foodie Content Factory schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen dient te worden voldaan, onder vermelding van het feit dat overschrijding van deze termijn zal leiden tot schade en waarom dit het geval zal zijn. 


13.Overmacht

13.1.Foodie Content Factory is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Foodie Content Factory, (b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen, (c) belemmeringen als gevolg van de door het Lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur, (d) werkstakingen, (e) brand, (f) ongevallen of ziekte van personeel, (g) Denial of Services (DoS) of soortgelijke aanvallen, hacks, of virussen (h) door Foodie Content Factory onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Foodie Content Factory afhankelijk is.

13.2.Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft het Lid het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding (of e-mail) te beëindigen zonder dat Foodie Content Factory tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3.Indien Foodie Content Factory door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De het Lid heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

14.Advisering

14.1.Alle door Foodie Content Factory gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Foodie Content Factory verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Foodie Content Factory te leveren Diensten, of Diensten en producten van derden zijn vrijblijvende aanbevelingen en worden door Foodie Content Factory verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Foodie Content Factory verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2.Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Foodie Content Factory is Foodie Content Factory niet aansprakelijk. Het Lid vrijwaart Foodie Content Factory en overige Leden tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Foodie Content Factory.


15.Hosting

15.1.Zonder toestemming van Foodie Content Factory is het het Lid verboden de door Foodie Content Factory verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

15.2.Het Lid verstrekt hierbij Foodie Content Factory een onbeperkte licentie om alle door het Lid via de community van Foodie Content Factory verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Foodie Content Factory geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Foodie Content Factory.


16.Privacy

16.1.Foodie Content Factory respecteert de privacy van het Lid. Foodie Content Factory zal de persoonsgegevens van het Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Foodie Content Factory is in te zien. Het Lid stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


17.Toepasselijk recht

17.1.Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2.Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Midden-Nederland bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst en/of de Diensten.

17.3.Het Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodie Content Factory aan een derde over te dragen, tenzij dit geschiedt aan een entiteit waar het Lid 100% eigenaar van is, of welke 100% eigenaar van het Lid is. Foodie Content Factory is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Het Lid verleent met acceptatie van deze Algemene Voorwaarden zijn instemming met een dergelijke overdracht.

17.4.Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.